Αδειοδοτήσεις-Πιστοποιήσεις Εγκαταστάσεων

 

Εκπόνηση των αναγκαίων μελετών-διαδικασιών γιά την έκδοση αδειών ή και πιστοποιητικών κτιριακών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία-κανονισμούς.

      ΑΔΕΙΕΣ

      ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Υλοποίηση του συνόλου των μελετών-διαδικασιών για την τακτοποίηση-νομιμοποίηση τυχών αυθαίρετων κατασκευών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Υλοποίηση του συνόλου των αναγκαίων ενεργειών γιά την ταυτοποίηση των κτιρίων - κτιριακών εγκαταστάσεων (ενιαία εικόνα των στοιχείων του ακινήτου σε συμβόλαια, οικοδομικές άδειες, Ε9, κτηματολόγιο, δημοτικά τέλη, Τ.Α.Π.  κλπ).

Διαρκής νομοτεχνική υποστήριξη -ενημέρωση με την τρέχουσα νομοθεσία-οδηγίες επί τεχνικών θεμάτων ενδιαφέροντος του πελάτη.

 

Οφέλη: